Naam(opdrachtnemer)FittestBody
Handelend onderFittestBody
VestigingsadresCurieweg 9, 3208 KJ Spijkenisse
Telefoonnummer+31 10 35 100 35
Emailadresinfo@fittestbody.nl
K.v.K-nummer62658441
Btw-nummerNL214695475B01

FittestBody is gespecialiseerd in Online Coaching, Personal Training, Bootcamp, sportspecifieke training, voedings- en gezondheidsadvies en lifestyle transformaties.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: FittestBody

Opdrachtnemer: FittestBody

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Cliënt: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met FittestBody voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Personal Trainer(s): Wesley Bosman

Activiteit(en)/Trainingen: Online Coaching, Personal Training, Bootcamp, Outdoor Running, Techniektraining, Wandelen, Zwemmen, Fietsen, diverse kracht en conditietrainingen, Persoonlijke voedings- en (sport)prestatiebegeleiding.

Overeenkomst: een overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en FittestBody schriftelijk overeenkomen dat FittestBody activiteiten die de cliënt met Wesley Bosman heeft afgesproken zal verzorgen aan de cliënt.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FittestBody, en cliënten/opdrachtgever waarop FittestBody deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FittestBody, voor de uitvoering waarvan door FittestBody en derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FittestBody en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien FittestBody niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FittestBody in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van FittestBody zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. FittestBody kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FittestBody daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FittestBody anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FittestBody niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. FittestBody is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst FittestBody ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van FittestBody kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, FittestBody op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FittestBody de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien FittestBody tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is FittestBody gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FittestBody gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FittestBody vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FittestBody op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Overdracht

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FittestBody, zal FittestBody in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
  Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor FittestBody extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij FittestBody anders aangeeft.

Artikel 6 Overmacht

 1. FittestBody is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FittestBody geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FittestBody niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Werkstakingen in het bedrijf van FittestBody of van derden daaronder begrepen. FittestBody heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FittestBody zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. FittestBody kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel FittestBody ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FittestBody gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Voor gebruik van euro-incasso dient u als debiteur een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft u aan het afgesproken bedrag, zoals op het contract vermeld automatisch uit te laten voeren. De machtiging bevat verplichte SEPA informatie.
 2. Incasso vind maandelijks plaats omtrent de 28edag van de maand en zal dus automatisch worden afgeschreven van uw rekening.  Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.  FittestBody neemt vervolgens een besluit hoe de vordering alsnog geïncasseerd kan worden.
 3. Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FittestBody aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door FittestBody aangegeven. FittestBody is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal FittestBody een gerechtsdeurwaarder inschakelen.
 6. FittestBody heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FittestBody kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
  FittestBody kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FittestBody verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II.
  Indien FittestBody echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is FittestBody gerechtigd de cliënt de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling voldaan is.

Artikel 8: Afspraken

 1. Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan FittestBody.
 2. Indien de annulering korter dan 1 werkdag plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
 3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien opdrachtgever meer dan 20 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
 5. FittestBody is gerechtigd de activiteit te annuleren bij weinig animo voor de desbetreffende activiteit of bij gevaarlijke weersomstandigheden. In overleg met de opdrachtgever zal een alternatief worden afgesproken.
 6. Bij ziekte van een Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een groepsles(bijv. Bootcamp) behoudt FittestBody het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren.

Artikel 9: Intakeprocedure

 1. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de opdrachtgever, alvorens er wordt deelgenomen aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan FittestBody te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende u medische gegevens dient de opdrachtgever per omgaande aan FittestBody door te geven.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. FittestBody kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van FittestBody van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts.
 2. Op FittestBody rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de opdrachtgever gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal cliënten van de activiteit wordt door Wesley Bosman bepaald. FittestBody voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Zowel FittestBody als de cliënt zijn beide verantwoordelijk voor het behaalde resultaat.

Artikel 11: Gezondheid

 1. De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst met FittestBody aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

 1. FittestBody is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. FittestBody is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de cliënten zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van FittestBody gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. FittestBody houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 2. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent FittestBody te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 13: Disclaimer

 1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door FittestBody. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
 2. FittestBody kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 3. Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. FittestBody is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14: Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaald behoudt de cliënt zich de rechten en bevoegdheden voor die de cliënt toekomen op grond van de Auteurswet. Kennis, modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door FittestBody voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van FittestBody. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van FittestBody.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van FittestBody zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door FittestBody ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de cliënt verstrekte stukken mogen niet door FittestBody zonder voorafgaande toestemming van de cliënt openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de cliënt.

Artikel 15: Wetenschappelijke basis

 1. FittestBody levert de grootst mogelijke inspanning en zorg om ervoor te zorgen dat de modellen, methodieken, instrumenten en adviezen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten. Door de vele studies in het werkgebied van FittestBody en de daardoor voortdurende bijkomende al dan niet wijzigende informatie is het mogelijk dat de informatie van FittestBody niet correct blijkt te zijn. Indien deze informatie niet correct blijkt te zijn, kunnen hier geen rechten aan worden verbonden en kan FittestBody hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 16: Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart FittestBody voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FittestBody toerekenbaar is.
 2. Indien FittestBody uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden FittestBody zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FittestBody, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FittestBody en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FittestBody partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van FittestBody is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft FittestBody het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. FittestBody is te alle tijde gerechtigd de voorwaarden op elk moment deze voorwaarden te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de laatste online versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FittestBody.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Contact

FittestBody Wesley Bosman Curieweg 9 3208 KJ Spijkenisse wbosman@fittestbody.nl 010 – 35 100 35

>