Algemeen

FittestBody respecteert je privacy. Uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening verwerken wij en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken en welke rechten je hebt. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website fittestbody.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving)

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij dit melden op onze Website samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Indien je gebruik maakt van onze Diensten of de Website, accepteer je dit Privacybeleid.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Wesley Bosman, zijn contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke gegevens en op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij (een deel van) de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres

Indien je gebruik maakt van mijn online begeleiding zullen, naast de gegevens die hierboven genoemd zijn, ook de volgende gegevens van jou worden opgeslagen:

 • Je leeftijd
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je lengte
 • Je gewicht
 • Je beweging
 • Het type sport dat je beoefent
 • Je doelstellingen

Webwinkelsoftware; WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Antagonist heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Antagonist is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting; Antagonist
Wij nemen webhosting af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten; Drip
Onze website maakt gebruik van Drip, een derde partij die het e-mailverkeer van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt voor eventuele mailinglijsten worden verzonden via de servers van Drip. Drip zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van ons ontvangen.  Jouw persoonsgegevens worden door Drip beveiligd opgeslagen. Drip maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Drip behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mailverkeer; Spango
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Spango. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Spango of Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors; Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of  creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek; PostNL
Als je een fysieke bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze Diensten. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op dan je gevraagd hebt – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, type webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan FittestBody op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar zullen we niet meer dan de noodzakelijke gegevens delen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit ook opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw profiel en documenten/dossier.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je jezelf op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt tot je de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Als je dit aan ons vraagt, ontvangt je binnen 30 dagen een reactie. Bij goedkeuring, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van al jouw gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van FittestBody. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stop zetten in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend stop zetten. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Cookies

Cookies zonder toestemming
Verplichte cookies; zonder deze cookies functioneert onze website niet. We kunnen 2 soorten onderscheiden.

 • Functionele cookies (verplicht): Deze zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.
 • Analytische cookies: Deze hebben als doel het gebruik van de website te vergemakkelijken. Met deze cookies verzamelen we informatie over welke pagina’s het meeste bezocht worden, welke pagina’s effectief werken of juist foutmeldingen opleveren. Bezoekers worden hiermee anoniem gevolgd.

Tracking cookies
Deze cookies tracken individueel gedrag en zijn afhankelijk van jouw toestemming. We kunnen met het plaatsen van deze cookie jouw websitegedrag gebruiken om bijvoorbeeld onze advertenties beter te maken en jouw ervaring op onze websites te verbeteren.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Facebook
Dit zijn cookies van Facebook die op onze website staan. Ze maken het mogelijk om de informatie op onze website eenvoudig te gebruiken bij Facebook diensten. Voor de cookies die Facebook plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partij op hun eigen website daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen
Via je browser kun je reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kun je zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

Wijzigingen in het privacybeleid

FittestBody behoudt te allen tijde het recht zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor uw gegevens, dan stelt FittestBody u daar per e-mail van op de hoogte. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contact

FittestBody
Wesley Bosman

Curieweg 9
3208 KJ Spijkenisse

wbosman@fittestbody.nl
010 – 35 100 35

>